Privacyverklaring

Inleiding

Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Wedding Stories fotografie persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

 

De AVG schrijft voor dat Wedding Stories fotografie inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.

 

Wedding Stories fotografie zal het privacy beleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.

 

Verantwoordelijke

De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:

 

Wedding Stories fotografie

A. Mauvestraat 105 1741JD, Schagen

www.weddingstoriesfotografie.nl

info@weddingstoriesfotografie.nl

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Wedding Stories fotografie verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 

Algemene persoonsgegevens:

achternaam

voornamen

adres

telefoonnummer

e-mailadres

bankrekeningnummer 

 

Verwerkingsgrond

Wedding Stories fotografie verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:

a. de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven;

b. de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Wedding Stories fotografie met betrokkene heeft gesloten;

c. Wedding Stories fotografie een wettelijke verplichting dient na te komen

d. een gerechtvaardigd belang van Wedding Stories fotografie, waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van Wedding Stories fotografie aan betrokkene.

 

Verwerkingsdoel

De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene; 

facturatie

afleveren producten (foto’s, ander materiaal) of diensten 

informatie over wijzigen producten en diensten

marketing, promotie, 

telefonisch contact, e-mailcontact

uitvoering wettelijke verplichtingen

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Wedding Stories fotografie verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 

Bewaarduur van persoonsgegevens

Wedding Stories fotografie zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. 

 

Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

§ Wettelijke grondslag: Wedding Stories fotografie houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen. 

§ Marketingdoeleinden: 1 jaar

§ Telefonisch contact: 5 jaar

§ Informeren over wijzigingen van diensten: 1 jaar

 

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor “marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven. 

 

Dit kan via de website van Wedding Stories fotografie of door middel van telefoon of e-mail. Wedding Stories fotografie zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

 

 

Beveiliging van de door Wedding Stories fotografie vastgelegde persoonsgegevens

Wedding Stories fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Wedding Stories fotografie. Als zich toch onverhoopt een data lek voordoet, dan zal Wedding Stories fotografie onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het data lek zo veel mogelijke te beperken. 

Wedding Stories fotografie meldt, indien er sprake is van een privacy risico, binnen 72 uur het data lek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt Wedding Stories fotografie onverwijld contact op met deze betrokkenen.

 

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht

U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met Wedding Stories fotografie via info@weddingstories-fotografie.nl

 

Intrekken toestemming

U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van Wedding Stories fotografie schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid). 

Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een model release en/of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.